| Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra | startuj z nami
                personalizuj   (?)  
przejdź do strony głównej miasta Chojnów
najbliższe wydarzenia
KOLĘDY ŁEMKOWSKIE I UKRAIŃSKIE21 stycznia 2018 o godz. 16.00 zapraszamy do Domu Kultury na koncert kolęd łemkowskich i ukraińskich. Organizatorem wydarzenia jest parafia w Zamienicachmiejsce: Dom Kultury
organizator:MOKSiR, parafia w Zamienicach
start: 2018-01-21 o godz. 16:00
koniec: 2018-01-21 o godz. 18:00
2018-01-18 08:29Promocja
Osobowość Roku 2017 Plebiscyt na Osobowość Roku Dolnego Śląska ogłosiła gazeta Wrocławska. Nagradzane są w nim osoby, które wyróżniły się szczególnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach, osiągnęły sukcesy i znacząco zasłużyły się dla swojej lokalnej społeczności.
W Plebiscycie przewidziano cztery kategorie – kultura, działalność społeczna i charytatywna, samorządność i społeczność lokalna oraz biznes.
W kategorii KULTURA znalazło się dwóch chojnowian:
Jerzy Janus, dyrektor Muzeum w Chojnowie, nominowany za ciągłą prace nad rozwojem muzeum.
SMS pod nr 72355 o treści GK.66
Krzysztof Pisarski, Bractwo Rycerskie Grodu Chojnów, nominowany za krzewienie kultury i historii o regionie.
SMS pod nr 72355 o treści GK.67
Aby zagłosować należy wysłać wiadomość sms z wpisanym kodem (podany przy nazwisku kandydata) pod wskazany powyżej numer telefonu. Głosowanie potrwa do 31 stycznia 2018 r. do godz. 20:00.
zobacz więcej...
2018-01-18 08:09Ważne komunikaty dla mieszkańców Chojnowa
Budżet Obywatelski 2018 Miasto Chojnów po raz drugi przystępuje do realizacji budżetu obywatelskiego.
Budżet obywatelski, nazywany też budżetem partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu miasta, o której wydatkowaniu decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez głosowanie. W ten sposób zwiększa się bezpośredni wpływ mieszkańców na rozwój i wygląd ich miasta. Władza samorządowa, którą mieszkańcy wyłaniają w wyborach powszechnych, zachęca w ten sposób do większego zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta.
Z budżetu Miasta Chojnowa do dyspozycji mieszkańców oddano 200 tysięcy zł – 100 tysięcy złotych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po północnej stronie rzeki Skora i 100 tysięcy złotych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po południowej stronie rzeki Skora. Zrealizowane będą projekty inwestycyjne, które zostaną zgłoszone przez mieszkańców, a następnie pozytywnie ocenione przez Zespół ds. weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego, a ostatecznie wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania.
Propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chojnowa na rok 2018 mogą być zgłaszane przez mieszkańców stale zamieszkałych na terenie Miasta Chojnowa, którzy ukończyli 18 lat. Zgłoszenia projektu dokonuje się poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie Formularza zgłoszenia projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. stanowiącego Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/215/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 listopada 2017 r. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 15.02.2018 r. Każdy złożony projekt musi spełnić następujące wymagania:
- data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chojnowie do dnia 15.02.2018 r.,
- osoba składająca projekt jest stałym mieszańcem Chojnowa (zameldowanym) i ukończyła 18 lat,
- projekt jest poparty przez co najmniej 30 pełnoletnich mieszkańców stale zamieszkałych na terenie Miasta Chojnowa (listę z podpisami należy załączyć do formularza),
- zgłoszona propozycja dotyczy projektów inwestycyjnych i należy do zakresu zadań własnych Miasta
- proponowany projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
- teren, na którym ma być zlokalizowana realizacja projektu stanowi mienie Gminy Miejskiej Chojnów z wyłączeniem terenów zarządzanych przez miejskie jednostki organizacyjne,
- szacunkowy koszt realizacji projektu nie przekracza 100 tysięcy złotych,
- projekt jest możliwy do zrealizowania.
Projekty spełniające powyższe wymagania zostaną pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego i umieszczone na liście projektów podlegających konsultacjom. Lista opublikowana zostanie do 9 marca 2018 roku. Projekty umieszczone na liście zostaną przedstawione mieszkańcom na stronie Urzędu Miejskiego w Chojnowie. Od 9 kwietnia do 7 maja 2018 roku (w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Chojnowie) odbędzie się głosowanie nad projektami. Karty do głosowania z umieszczonymi pozytywnie zaopiniowanymi projektami będą wydawane w trakcie głosowania w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Chojnowie. Każdy głosujący może oddać jeden głos. Głosować można wyłącznie osobiście. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 14 maja 2018 roku. Po ogłoszeniu wyników pracownicy Urzędu Miejskiego w Chojnowie przystąpią do realizacji projektów.


zobacz więcej...
2018-01-17 15:16Ważne komunikaty dla mieszkańców Chojnowa
Powiatowy Urząd Pracy Filia w Chojnowie informuje! Ważne!
Powiatowy Urząd Pracy Filia w Chojnowie informuje, że od 15.01.2018r. można odbierać informacje o dochodach za 2017r. (PIT-11) w siedzibie Urzędu PUP w Legnicy Filia w Chojnowie w pok. nr 11, I piętro, Rynek 20.

zobacz więcej...
2018-01-17 13:46Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie
Zapisy do klasy I na rok szkolny 2018/2019. W sekretariacie szkoły można składać podania o przyjęcie dziecka do klasy I. Druki podań dostępne są na stronie internetowej lub w sekretariacie.

Podstawy prawne

Zasady przyjęć do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019 do Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn zm.),

- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),

- ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35),

- uchwały Nr XXXIII/164/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów, zamieszkałych poza obwodem szkoły.

- terminy przeprowadzania postępowań rekrutacyjnych oraz postępowań uzupełniających do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów na rok szkolny 2018/2019 zostaną określone zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnowa.

Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są:

dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,

dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły:

kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie podania przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Podania dostępne są w sekretariacie szkoły lub na stronach internetowych szkoły. Miejsce zamieszkania sprawdza się z wykazami otrzymanymi z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chojnowa. Na podaniu podaje się miejsce zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu:

- kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

- rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji.

- szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.

- niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

- kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską Chojnowa.

- umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 zostaną określone w zarządzeniu Burmistrza Miasta Chojnowa.

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w uchwale Rady Miejskiej Chojnowa, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

Do klasy pierwszej przyjmowane są poza rekrutacją dzieci pracowników szkoły, którzy wyrażą chęć (złożą podanie), by ich dziecko uczęszczało do Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie.Komisja rekrutacyjna:

- przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili pisemnie wolę zapisu,

- podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

- dyrektor szkoły

- zastępca dyrektora szkoły

- pedagog szkolny

- przewodniczący zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

- złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych; uzasadnienie komisja sporządza w ciągu 5 dni od wystąpienia rodzica z wnioskiem o uzasadnienie,

- wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

- złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły

Mariusz Szklarz
zobacz więcej...
2018-01-16 21:27Żłobek Miejski w Chojnowie
Tygryski na placu zabaw ,, Śnieg ciągle sypie, prószy,

niknie pod nim chodnik, trawa.

Chociaż mróz nas szczypie w uszy -

zimą świetna jest zabawa!"


zobacz więcej...
2018-01-16 12:52Muzeum Regionalne w Chojnowie
Ferie w muzeum Uprzejmie informujemy, iż w okresie ferii zimowych Muzeum Regionalne będzie otwarte od wtorku do piątku w godzinach od 8 do 16, natomiast w soboty od 10 do 16. Zapraszamy zarówno zorganizowane grupy, jak i pojedynczych zwiedzających. Przypominamy, że młodzież szkolna oraz studenci objęci są w tym czasie wstępem wolnym.
zobacz więcej...
2018-01-16 10:14Przedszkole nr 3 w Chojnowie
"Przyszła żaba do doktora" 12 stycznia grupę "Krasnali" odwiedziła mama Florentyny Ciszewskiej. Pani Magda opowiedziała dzieciom jak być zdrowym i jak zdrowo żyć. Grupa miała okazję zapoznać się ze stetoskopem, a nawet sprawdzić stan zdrowia swoich koleżanek i kolegów. Dzieci osłuchały swoje serduszka i uczyły się liczyć uderzenia tętna. Grupa "Krasnali" dziękuje Pani Magdzie za ciekawe zajęcia :)
zobacz więcej...
2018-01-16 09:51Przetargi
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 6 miasta Chojnowa Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedzż nieruchomości położonych w obrębie 6 miasta Chojnowa
zobacz więcej...
2018-01-15 21:03Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie
Teraz wszystkie dusze razem... Z wielką przyjemnością odwiedziliśmy w ostatni dzień nauki przed feriami Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu. Udało się nam podejrzeć trochę jej codzienność, ćwiczenia studentów, zajęcia w bibliotece, estetykę galerii i ekspozycji w korytarzach oraz salach ćwiczeń. Wszystko to - łącznie z ogłoszeniami dla studentów, administracyjnym informacjami, planami - pozwalało porównać nasze życie szkolne z frapującą edukacją artystyczną. Ogromne wrażenie wywarł na nas dyplomowy spektakl studentów IV roku Wydziału Lalkarskiego AST w reżyserii Pawła Passiniego. Przedstawienia w szkole teatralnej są niezwykle energetyczne, dlatego zawsze z ciekawością się do niej wybieramy.
Polecamy wszystkim, Koło Teatralne LO i Sympatycy
Posłuchajcie i zobaczcie:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=W8TWbKfDKOI

zobacz więcej...
2018-01-15 11:20Ważne komunikaty dla mieszkańców Chojnowa
Świadczenia medyczne z zakresu ambulatoryjnej i wyjazdowej nocnej oraz świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej - od 1 stycznia 2018 Z dniem 1 stycznia 2018 r. w Chojnowie świadczenia medyczne z zakresu ambulatoryjnej i wyjazdowej nocnej oraz świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej realizuje NZOZ NOXMED Sp. z o.o.
zobacz więcej...
kamera online
miasta partnerskie

ostatnie zdjęcia
ostatnie filmy
polecane zdjęcia
polecane filmy
serwis przygotowany przez MEDIART © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie w CMS | Polityka prywatności | Reklama
t: 0.0012719631195068